Laptop uitleenreglement


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Laptop uitleenreglement

Algemeen

Studenten en medewerkers van de faculteit kunnen bij de balie van de Library of Science tijdens de openingstijden een laptop lenen, als er een uitleenbaar is voor de gewenste periode. Gebruik in het facultaire onderwijs heeft voorrang.

  • Veiligheid:De lener is zelf verantwoordelijk voor de laptop; laat deze niet onbeheerd achter, ook niet als je even naar het toilet gaat of koffie gaat halen. Bij de balie van de Library of Science kun je een laptopslot lenen als dat even nodig is.

  • Uitleenperiode:Een laptop wordt voor gebruik binnen de faculteit voor een afgesproken periode (meestal minder dan 1 dag) uitgeleend. Het lenen van een laptop voor meer dagen en/of gebruik buiten het Huygensgebouw is voor facultaire medewerkers en studenten incidenteel mogelijk. Een laptop kan op werkdagen vanaf 08.30 uur worden opgehaald en moet van maandag tot en met donderdag vóór 20.00 uur worden terugbezorgd of op vrijdag voor 17.30 uur.

  • Laptop hardware:Bij de laptop kan optioneel ook geleend worden: stroom-adapter en/of USB-muis.

  • Laptop software: De laptop is voorzien van o.a. de volgende software: Windows 10, Adobe Reader, MS Office, F-Secure Anti virus.

Er is ook een vrij complete lijst van alle software.

Uitleenreglement laptops FNWI

Artikel 1 De laptop is eigendom van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI): de uitlener. De laptop wordt uitgeleend aan een lid van de in Artikel 2 beschreven doelgroep: de lener.

Artikel 2 De laptop wordt alleen uitgeleend aan medewerkers en studenten van de FNWI. Middels de medewerkers- of studentenpas moet men aantonen tot de facultaire gemeenschap te behoren. Daarnaast overlegt de lener een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).

Artikel 3 De laptop wordt voor een vooraf afgesproken duur (normaal maximaal 1 dag) uitgeleend. Het lenen en inleveren van de laptop is alleen mogelijk tijdens de openingstijden van de balie van de Library of Science.

Artikel 4 De laptop mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v. onderwijs/onderzoeksdoeleinden.

Artikel 5 Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden uit te lenen of anderszins afstand van de laptop te doen. Het is de lener alleen na voorafgaande afspraak toegestaan de laptop buiten het gebouw mee te nemen.

Artikel 6 Wanneer de lener de laptop niet tijdig en/of niet in de oorspronkelijke staat bij de balie van de Library of Science inlevert, behoudt FNWI zich het recht voor om de betreffende persoon in de toekomst geen laptop meer te lenen.

Artikel 7 Schade en/of verlies van de laptop – met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik – komt volledig voor rekening van de lener. Van diefstal wordt door de lener altijd aangifte bij de politie gedaan. In geval van diefstal van de laptop dient de lener de Faculteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen waarbij het proces-verbaal overlegd wordt.

Artikel 8 Het is de lener niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de laptop aan te brengen. Ook het zelf installeren van software is niet toegestaan.

Artikel 9 De uitlener (FNWI) is bevoegd tussentijds en zonder enige opzegtermijn de onmiddellijke teruggave van de laptop te verlangen indien de lener de laptop verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of de lener op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement.

Artikel 10 Het gebruik van de laptop is voor eigen risico. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.